Τομείς Δραστηριότητας

Το γραφείο μας ασχολείται κυρίως με τους ακόλουθους τομείς δικαίου:

 • Αστικό Δίκαιο και ενδεικτικά:
  Ακίνητα ( έλεγχοι τίτλων, συμβάσεις αγοραπωλησίας και
  αντιπαροχής, εμπράγματα δικαιώματα, υποθέσεις διανομής κλπ. )
  Μισθώσεις επαγγελματικές και κατοικιών
  Κατάρτιση συμβάσεων
  Αξιώσεις από συμβάσεις
  Αξιώσεις από αδικοπραξίες
  Αυτοκινητικά ατυχήματα
  Υποθέσεις ιατρικής ευθύνης
  Προσβολή προσωπικότητας
  Διαζύγια και γενικά υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου
  ( επιμέλεια, διατροφή, δικαστική συμπαράσταση κλπ.)
  Κληρονομικές Υποθέσεις
 • Εμπορικό Δίκαιο και ενδεικτικά :
  Εταιρείες
  Εμπορικές συμβάσεις
  Αξιόγραφα ( επιταγές, συναλλαγματικές, υποσχετικές κλπ. )
  Σήματα