Μεταγαμιαία διατροφή συζύγου

Επιτρέπεται ο συμβατικός καθορισμός της μεταγαμιαίας διατροφής (είτε πριν είτε μετά το διαζύγιο) και η παραίτηση από το δικαίωμα μεταγαμιαίας διατροφής (είτε πρόκειται για το παρελθόν είτε για το μέλλον) – Απόφαση 412/2017 Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου

Αξίωση μεταγαμιαίας διατροφής. Η διατροφή μετά το διαζύγιο έχει, κατά τις ισχύουσες διατάξεις,αποβάλει εντελώς το χαρακτήρα της ποινής γιαγαμικό παράπτωμα, που είχε πριν από τον ν. 1329/1983, και θεμελιώνεται σε λόγους κοινωνικής και ηθικής φύσης.

Προϋποθέσεις. Γενική προϋπόθεση για τη γένεση αξίωσης διατροφής πρώην συζύγου είναι η απορία του δικαιούχου πρώην συζύγου και η ευπορíα του υποχρέου, επιπλέον δε από την πλευρά του δικαιούχου πρέπει να συντρέχει και μία από τις ειδικότερες προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 1442 ΑΚ.

Οι διατάξεις περί διατροφής μετά το διαζύγιο ( άρθρα 1442-1444 ΑΚ ) είναι ενδοτικού δικαίου. Επιτρέπεται ο συμβατικός καθορισμόςτης μεταγαμιαίας διατροφής (είτε πριν είτε μετάτο διαζύγιο) και η παραίτηση από το δικαίωμα μεταγαμιαίας διατροφής (είτε πρόκειται για τοπαρελθόν είτε για το μέλλον).

Δεκτή ένσταση του εναγομένου για την απόσβεση της αξίωσης της ενάγουσας, πρώην συζύγου του, λόγω παραίτησής της από το δικαίωμα διατροφής για το μέλλον με ιδιωτικό συμφωνητικό, που υπέγραψε. Απόρριψη της αγωγής ( Άρθρα 1441 έως 1444, 1487, 1493, 1494, 1498 ΑΚ, 681Β, 666, I 667, 670-676 ΚΠολΔ, όπως ίσχυε πριν από τον ν. 4335/2015).