Νομικά Νέα – Επικαιρότητα

Αναπροσαρμογή μισθώματος εμπορικής μίσθωσης

Ανάγκη αναπροσαρμογής υφίσταται όταν, λόγω ουσιώδους μείωσης της μισθωτικής αξίας του μισθίου, επέρχεται ζημία στο μισθωτή, η οποία υπερβαίνει, κατά τα συναλλακτικά ήθη, τον κίνδυνο που αναλαμβάνει αυτός, καταρτίζοντας τη μίσθωση με το συγκεκριμένο μίσθωμα – Άρειος Πάγος (Δ” Τμήμα) 763/2016 Περισσότερα...

Μεταγαμιαία διατροφή συζύγου

Επιτρέπεται ο συμβατικός καθορισμός της μεταγαμιαίας διατροφής (είτε πριν είτε μετά το διαζύγιο) και η παραίτηση από το δικαίωμα μεταγαμιαίας διατροφής (είτε πρόκειται για το παρελθόν είτε για το μέλλον) – Απόφαση 412/2017 Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου Περισσότερα...

Αυτόβουλη εγκατάλειψη του μισθίου

Μίσθωση – Πάροδος συμβατικού χρόνου – Σιωπηρή ανανέωση μίσθωσης – Μονομερής εγκατάλειψη μισθίου από μισθωτή χωρίς καταγγελία – Μη παράδοση των κλειδιών τού μισθίου – Υποχρέωση καταβολής των καθυστερούμενων μισθωμάτων – Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος – Ένσταση συντρέχοντος πταίσματος – ΜΠρΘηβών 1/2017 Περισσότερα...