Επικοινωνία με τα τέκνα – επιμέλεια

Η κατ’ επανάληψη παρεμπόδιση της επικοινωνίας τού πατέρα με τα τέκνα μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της επιμέλειας της μητέρας – ΜΠρΑθ 7765/2016 ( Ασφαλιστικών Μέτρων )

 

         Με την πιο πάνω απόφαση, Διαδικασίας Ασφαλιστικών Μέτρων, ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων στον πατέρα, λόγω της κατ’ επανάληψη παρεμποδίσεως από τη μητέρα τής επικοινωνίας τού πατέρα με τα τέκνα. Στο σκεπτικό της αποφάσεως αυτής αναφέρεται:

         «Πιθανολογείται ότι η καθ’ ης (μητέρα) υποβάλλει τα ανήλικα τέκνα εναντίον του αιτούντος (πατέρα) και του εν γένει οικογενειακού περιβάλλοντος, δημιουργώντας τους φοβίες και συναισθηματικήανασφάλεια και για το λόγο αυτό επιβάλλεται η μεταβολή των όρων διαβίωσής τους. Τούτο είτε οφείλεται στην ένταση των σχέσεων της καθ’ ης με τον αιτούντα, καθόσον κατ’ επανάληψη τον εμποδίζει από την απρόσκοπτη επικοινωνία με τα τέκνα και είναι αρνητική στις κοινωνικές επαφές των ανηλίκων τέκνων με πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος, είτε σε θέμα ψυχικής υγείας της καθ’ ης, έχει το ίδιο αποτέλεσμα, ήτοι τη διατάραξη της ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξης των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων ηλικίας 13 και 11 ετών, τα οποία, προκειμένου να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και να μορφωθούν, έχουν ανάγκη να διαβιούν σε ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον, χωρίς εντάσεις και προβλήματα, απόρροια ιδίως έντασης στις σχέσεις των διαδίκων, που ενίοτε συνεπάγεται έντονα επεισόδια, επέμβαση αστυνομικών αρχών, εισαγγελικές παραγγελίες για κοινωνική έρευνα κλπ. Το Δικαστήριο για την ανάθεση της επιμέλειας, προσωρινής ή οριστικής, τωνανηλίκων τέκνων, λαμβάνοντας υπόψη του πρωτίστως το συμφέρον των τέκνων, οφείλει κρίνοντας κατά περίπτωση να την αναθέσει στον γονέα, που κρίνει κατάλληλο, ώστε να διασφαλιστεί η διαβίωση των τέκνων σε ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον. Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει η προσωρινή επιμέλεια του προσώπου των ανηλίκων τέκνων να ανατεθεί στον αιτούντα πατέρα τους, ο οποίος πιθανολογείται ότι δύναται να αναλάβει την προσωρινή τους επιμέλεια, επικουρούμενους από τους γονείς του».