Αυτόβουλη εγκατάλειψη του μισθίου

Μίσθωση – Πάροδος συμβατικού χρόνου – Σιωπηρή ανανέωση μίσθωσης – Μονομερής εγκατάλειψη μισθίου από μισθωτή χωρίς καταγγελία – Μη παράδοση των κλειδιών τού μισθίου – Υποχρέωση καταβολής των καθυστερούμενων μισθωμάτων – Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος – Ένσταση συντρέχοντος πταίσματος – ΜΠρΘηβών 1/2017

 

     Με την πιο πάνω απόφαση κρίθηκε ότι, εφόσον η μίσθωση ετράπη νομίμως σε μίσθωση αορίστου χρόνου, παρέπεται ότι για τη λύση της έπρεπε να προηγηθεί καταγγελία αυτής ή εκούσια παράδοση του μισθίου ακινήτου από τη μισθώτρια και αποδοχή της παράδοσής του από την εκμισθώτρια. Ωστόσο, η μισθώτρια ουδέποτε παρέδωσε το μίσθιο (π.χ. προσφέροντας τα κλειδιά αυτού), ούτε κατήγγειλε την αορίστου χρόνου σύμβαση αυτή μίσθωσης. Η αυτόβουλη εγκατάλειψη του μισθίου από την εναγομένη χωρίς προηγούμενη έγγραφη ή προφορική καταγγελία της ένδικης μίσθωσης και χωρίς παράδοση των κλειδιών τού μισθίου δεν επέφερε τη λύση της μίσθωσης. Συνεπώς, η εναγόμενη, εφόσον η σύμβαση μίσθωσης δεν έχει με οποιονδήποτε τρόπο λυθεί (μέχρι το χρόνο άσκησης της αγωγής) είναι υποχρεωμένη να καταβάλει στην εκμισθώτρια το συμφωνημένο μίσθωμα για το αιτούμενο χρονικό διάστημα. Οι ισχυρισμοί της εναγόμενης περί καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος  της ενάγουσας και περί συντρέχοντος πταίσματος πρέπει να απορριφθούν ως ουσία αβάσιμοι, καθώς δεν αποδείχθηκε ότι το μίσθιο βρισκόταν κατά το επίδικο χρονικό διάστημα στη διάθεση της ενάγουσας εκμισθώτριας, έχοντας λάβει γνώση η τελευταία της αποχώρησης από αυτό της μισθώτριας, και ότι μπορούσε ευχερώς να κάνει χρήση αυτού, εκμισθώνοντας σε τρίτον, πλην δεν το χρησιμοποίησε διατηρώντας το κενό. Επομένως, η εναγόμενη οφείλει στην ενάγουσα για καθυστερούμενα μισθώματα με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη ημέρα, κατά την οποία έκαστο μίσθωμα έπρεπε να καταβληθεί.